§ 13 Postanowienia końcowe


  1. Sklep intenetowy Etinel Software informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające korzystanie ze Sklepu internetowego, wynikające z przyczyn technicznych(konserwacje, uaktualnienia) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
  2. Sklep dokona zmiany postanowień regulaminu po uprzednim poinformowaniu użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
  3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedażowy zawartych po zamieszczeniu zmian.
  4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych użytkowników, korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.