§ 6 Zawarcie umowy


 1. Treść strony internetowej www.pictorplayer.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.pictorplayer.pl przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, faksu lub drogą listową. Zamówienia można składać również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 pod numerem telefonu +48 604 250 082
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.pictorplayer.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  Przy zamówieniach telefonicznych Klient każdorazowo potwierdza, że udostępniono mu treść Regulaminu przed zawarciem umowy, poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną w pliku PDF.
 4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to,
  że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
 5. Jeśli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Klient o błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku Strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy.
 6. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia – niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie – zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.
 7. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku,
  gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta
 8. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia jeśli w terminie, o którym mowa w §5 ust. 6, stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.