RegulaminREGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

ETINEL SOFTWARE

Sklep internetowy firmy znajdujący się na stronie internetowej umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Podmiot prowadzący sklep:

Etinel Łukasz Kliś
ul. Prosta 25/1
34-312 Międzybrodzie Żywieckie
Telefon: +48 604-250-082
adres e-mail: biuro@etinel.pl


 1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.pictorplayer.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Etinel Łukasz Kliś przy ul. Prosta 25/1, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, NIP : 549-211-57-79, zwanym dalej “Sprzedającym”; druga strona umowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu “Klientem”.
 2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez www.pictorplayer.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
 1. Klient – oznacza każdą osobę przeglądającą treści Sklepu internetowego. Termin “Klient” oznacza także osobę która dokonała w Sklepie internetowym zakupu towaru.
 2. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
 3. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
 4. Konto – oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiając składanie zamówień.
 5. Pliki Cookies – informacje zapisywane przez Etinel Łukasz Kliś na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.pictorplayer.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.pictorplayer.pl na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.pictorplayer.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.pictorplayer.pl.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
   przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
   za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
   gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,
   poprzez system płatności elektronicznych.
 7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa www.pictorplayer.pl. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 1. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).
 3. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 4. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły.
 3. Koszty dostawy na terenie Polski będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia; orientacyjne Koszty dostawy są określone w momencie składania zamówienia.
 1. Treść strony internetowej www.pictorplayer.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.pictorplayer.pl przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, faksu lub drogą listową. Zamówienia można składać również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 pod numerem telefonu +48 604 250 082
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.pictorplayer.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  Przy zamówieniach telefonicznych Klient każdorazowo potwierdza, że udostępniono mu treść Regulaminu przed zawarciem umowy, poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną w pliku PDF.
 4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to,
  że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
 5. Jeśli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Klient o błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku Strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy.
 6. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia – niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie – zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.
 7. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku,
  gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta
 8. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia jeśli w terminie, o którym mowa w §5 ust. 6, stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.
 1. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta.
 2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę Etinel Łukasz Kliś, z siedzibą przy ulicy Prosta 25/1, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie www.pictorplayer.pl , zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Etinel Łukasz Kliś.
 3. W sklepie internetowym www.pictorplayer.pl stosowany jest system analizy sieciowej Google Analitics. Ma on na celu tworzenie profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analitics stosuje pliki typu cookies. Jego zadaniem jest ocena korzystania witryny przez użytkownika i poprawienie jakości funkcjonowania strony.
 1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru na podany przez klienta w zamówieniu adres. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że wyraźnie pisemnie (mailem lub faxem) uzgodniono inaczej.
 2. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy (przy ulicy Prosta 25/1, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie), po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.
 3. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
 4. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 5. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem www.pictorplayer.pl/kontakt (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 7. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
 8. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Niesporządzenie protokołu szkody transportowej w ogóle lub niepoprawne sporządzenie, jak np. rozbieżne daty, brak informacji co do stanu przesyłki, może opóźnić rozpatrzenie oraz może spowodować, iż Klient przejmie ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabędzie produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał.
  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby www.pictorplayer.pl (wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu). www.pictorplayer.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@etinel.pl.
  2. Termin 15-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecą niż przewoźnik.
  3. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni.
  4. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminini od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
  5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Produkty oferowane w sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: Etinel Łukasz Kliś, ul. Prosta 25/1, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie.
 5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 6. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez użytkownika.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, użytkownik może żądać, doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci użytkownikowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji. Jeżeli jest to druga, lub kolejna reklamacja użytkownik może żądać zwrotu pieniędzy.
 8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez użytkownika adres e-mail, lub adres korespondencji.
 9. Sprzedawca odpowiada wobec klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji konsumenta . Brak zawiadomienia konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez sprzedawcę.
 1. W przypadku zawierania i wypełniania umów obowiązuje prawo Polskie.
 1. Sklep intenetowy Etinel Software informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające korzystanie ze Sklepu internetowego, wynikające z przyczyn technicznych(konserwacje, uaktualnienia) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
 2. Sklep dokona zmiany postanowień regulaminu po uprzednim poinformowaniu użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedażowy zawartych po zamieszczeniu zmian.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych użytkowników, korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.